Fundacja Na Rzecz Rozwoju
i Promocji Rodziny "Rodzina, Tradycja"

STATUT FUNDACJI

na Rzecz Rozwoju i Promocji Rodziny „Rodzina, tradycja”


Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji Rodziny „Rodzina, tradycja” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Beatę Martę Parysiewicz
Małgorzatę Wyżlic
Krzysztofa Wyżlic
Karolinę Komstę
Macieja Tokarzewskiego
- zwanych dalej Fundatorami,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Alicję Deczkowską w kancelarii notarialnej w Lublinie, ul. Chopina nr 7 lok. 2, w dniu 30.10.2013r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

1. Fundacja może działać, jako organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873) z zachowaniem zasad i warunków określonych tą ustawą.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną od chwili jej zarejestrowania.
2. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
3. Siedzibą Fundacji jest Lublin.
4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej a także przystępować do spółek i fundacji.
5. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
6. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i formach prawnych.

§ 3

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji i pieczęci z danymi identyfikacyjnymi
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami podmiotom zasłużonym dla Fundacji

§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II: Cele i formy działania fundacji

§ 5

Celami fundacji są:
1. Przeciwdziałanie rozpadowi małżeństwa i rodziny.
2. Promocja prawidłowego modelu struktury rodzinnej.
3. Promocja profesjonalnych form pomocy dla rodzin w kryzysie.
4. Pomoc dla rodzin w sytuacjach trudnych.
5. Niwelowanie i przeciwdziałanie patologiom społecznym, bezrobociu i wykluczeniu społecznemu.
6. Pomoc dla osób żyjących w alternatywnych formach życia rodzinnego.
7. Promocja rodziny przez działalność wydawniczą.
8. Ochrona i promocja zdrowia jednostki, diady małżeńskiej i systemu rodzinnego.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie placówek edukacyjnych i wychowawczych;
2. organizowanie szkoleń, kursów, obozów, konferencji;
3. działalność wydawniczą;
4. działalność naukowo – badawczą;
5. kolportaż książek, czasopism i innych publikacji oraz filmów, programów komputerowych;
6. najem pomieszczeń;
7. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego jest wyłączną statutową działalności Fundacji.
2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego jest realizowana przez:
a) wspieranie międzynarodowej współpracy edukacyjnej i wychowawczej, w szczególności z państwami Unii Europejskiej i państwami sąsiedzkimi;
b) wydawanie broszur i ulotek informacyjnych na temat realizowanych programów;
c) współpracę z instytucjami publicznymi RP, Kościoła i organami Unii Europejskiej;
d) współpracę z organizacjami pozarządowymi;
e) wspieranie wolontariatu i akcji charytatywnych;
f) inicjowanie i prowadzenie kompleksowych programów profilaktycznych, zapobiegającym wszelkiego rodzaju patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży;
3. Działalność odpłatna pożytku publicznego jest realizowana przez:
a) organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjnych i wychowawczych;
b) organizowanie warsztatów, szkoleń, kursów, obozów, konferencji, konkursów;
c) przygotowywanie raportów i studiów na temat rodziny, wychowania i edukacji;
d) prowadzenie działalności wydawniczej;
e) kolportaż książek, czasopism i innych publikacji oraz filmów, programów komputerowych;
f) najem pomieszczeń;
g) indywidualne i grupowe formy wspierania rozwoju dziecka i rodziny.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celem.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

1. Każdy Fundator przeznacza na utworzenie fundacji kwotę 500 (pięciuset) złotych polskich.
2. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych i prawnych
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji: odsetek bankowych, akcji, obligacji
5. dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12

Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu mogą wejść Fundatorzy.
4. Członków pierwszego składu Rady wraz z Przewodniczącym powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. Rada wybiera spośród swoich członków Sekretarza.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych czynnych członków Rady Fundacji większością 2/3 głosów. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub przynajmniej trzech Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
3. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym.

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do sześciu osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
3. Pierwszy skład Zarządu wraz z Prezesem powołują Fundatorzy.
4. Zarząd ma prawo kooptacji nowych członków, nie więcej jednak niż ½ składu.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji spośród członków Zarządu.
6. Prezes może wyznaczyć jednego lub dwóch Wiceprezesów spośród członków Zarządu. Zarząd wybiera spośród swoich członków Sekretarza.
7. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu mogą być także realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
8. Zarząd raz w roku, do dnia 28 lutego, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Rozdział V. Sposób reprezentacji

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Rozdział VI. Zmiana Statutu

§ 20

1. Statut Fundacji może być zmieniony.
2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady po zasięgnięciu opinii Zarządu.

Rozdział VII. Likwidacja Fundacji

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 22

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 23

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.